Puurkaevude projekteerimine ja puurimine

Puurkaevude projekteerimine ja puurimine

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude ja puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.

Puurkaevude ja -aukude projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine toimub vastavalt keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 nõuete kohaselt.

Puurkaevu projekti koostamiseks on vaja kõigepealt saada omavalitsusest puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastus. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohalik omavalitsus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

Kui omavalitsususest on kooskõlastus saadud, siis tuleb see koos krundi plaaniga saata puurkaevu projekteerijale. Plaanil peavad olema märgitud:

  • kõik olemasolevad ja planeeritavad hooned;
  • kõikide olemasolevate või planeeritavate kanalisatsiooniehitiste (heitvete kogumiskaev või imbsüsteemi) asukohad.

Heitvete pinnasesse immutamise puhul peab arvestama, et imbväljak peab olema vähemalt 50m kaugusel puurkaevu hooldus- või sanitaarkaitsealast (erakaevu puhul seega vähemalt 60m kaugusel puurkaevust).

Puurkaevu asukoha valikul peaks arvestama ka sellega, et hooldusala jääks tervenisti oma kinnistu piiridesse. Juhul kui puurkaevu hooldusala (või sanitaarkaitseala) ulatub kellegi teise kinnistusse, siis tuleb saada ka selle kinnistu omaniku kooskõlastus.

Juhul, kui Tellijal ei ole geodeetilist krundi plaani, võib kasutada Maa-ameti kodulehelt saadud aerofotot.

Puurkaevu või -augu rajamiseks tuleb ehitusseadustiku kohaselt taodelda kohalikust omavalitsusest ehitusluba. Ehitusloa saamiseks tuleb omavalitsusele esitada:

  • ehitusloa taotlus;
  • puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;
  • veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;
  • puurkaevu või -augu ehitusprojekt.

Peale ehitusloa väljastamist võib hakata puurima. Puurkaevu sügavus ja konstruktsioon määratakse küll puurkaevu projektiga, kuid see võib muutuda vastavalt tegelikule geoloogilisele läbilõikele ja hüdrogeoloogiliste tingimustele.

Puurkaevu (tootlikkus <10m³ ööpäevas) kasutusele võtmiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega:

  • keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
  • omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
  • puurkaevu või -augu hooldusjuhend