Puurkaevude likvideerimine

Puurkaevude likvideerimine

Puurkaev, nagu iga teinegi rajatis amortiseerub aja jooksul. Vastavalt ehitusseadustikule on puurkaevu omanik või maaomanik kohustatud likvideerima kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu.

Puurkaevu või -augu lammutamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada ehitusteatis ja selle juurde kuuluvad dokumendid.

Puurkaevu või -augu lammutanud isik esitab kohaliku omavalitsuse üksusele puurkaevu või -augu lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid.